Thông báo chức danh và giới thiệu chữ ký Giám đốc Bệnh viện Tâm thần Trung ương 2