trang web đánh lô đề online uy tín tldp triển khai khám, phát hiện, quản lý, điều trị cho bệnh nhân Tâm thần phân liệt, Động kinh, Trầm cảm theo Chương trình Mục tiêu Y tế – Dân số năm 2020

Thực hiện Quyết định số 1125/QĐ-TTg ngày 31/7/2017 của Thủ tướng Chính phủ và Công văn số 4980/BYT-KH-TC ngày 01/9/2017 của Bộ Y tế về việc triển khai Chương trình Mục tiêu Y tế – Dân số giai đoạn năm...

trang web đánh lô đề online uy tín tldp tập huấn, triển khai khám phát hiện, quản lý điều trị rối loạn Trầm cảm tại huyện Phú Ninh, Duy Xuyên năm 2020

Thực hiện Kế hoạch số 127/KH-BVTT và 128/KH-BVTT ngày 16/9/2020 của trang web đánh lô đề online uy tín tldp về việc tập huấn, triển khai khám phát hiện, quản lý điều trị rối loạn Trầm cảm tại huyện Phú Ninh, Duy X...

trang web đánh lô đề online uy tín tldp : Tập huấn Chăm sóc sức khỏe tâm thần cộng đồng năm 2020

Thực hiện Kế hoạch số 75/KH-BVTT ngày 23/6/2020 của trang web đánh lô đề online uy tín tldp , trong hai ngày (ngày 02 và ngày 03 tháng 7 năm 2020) trang web đánh lô đề online uy tín tldp đã phối hợp với Trung tâm Y...